Revista da FCCXXT

Extensión e estrutura

O traballo terá unha extensión máxima de 10 páxinas, incluíndo táboas e figuras.

O manuscrito debe procurar incluír os seguintes apartados:

  • Resumo
  • Introdución (na que se incluirán os antecedentes do tema e os obxectivos propostos)
  • Metodoloxía empregada
  • Resultados (con discusión crítica e razoada dos mesmos)
  • Conclusións
  • Bibliografía

No caso de que proceda, tamén se pode incluír un estudo de viabilidade, presuposto e calquera outra información que poida ser relevante para o proxecto exposto.Normas de publicación

Plantilla REVBIGO